วัคซีนเข็มที่ 2 จะได้รับการฉีดที่ไหน

วัคซีนเข็มที่ 2 จะได้ฉีดที่ ณ  ศูนย์รับวัคซีน COVID-19   ธรรมศาสตร์  รังสิต เช่นเดียวกันกับเข็มที่ 1  ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ห่างกันประมาณ 12 สัปดาห์)