ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่

ได้ โดยให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลและที่อยู่สำหรับจัดส่งใบปริญญาบัตรที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ