มหาวิทยาลัยมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนช่วยเหลือหรือไม่

มหาวิทยาลัยไม่มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาทุน มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ทุนแก่นักศึกษาจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุน ดังกล่าวเป็นที่สุด