ประเภทของทุนช่วยเหลือ มีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร

ประเภททุนช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น ทุนค่าครองชีพ และทุนค่าลงทะเบียนเรียน

  • ทุนค่าครองชีพ หมายถึง เงินค่าครองชีพที่ให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอรับทุน โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเข้าบัญชีของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
  • ทุนค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง การลดค่าเล่าเรียนตามมูลค่าทุนที่นักศึกษาได้รับ มหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างหลังหักส่วนลดด้วยตนเอง และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอรับทุน