นักศึกษา จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan จะต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. นักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan เป็นครั้งแรก จะต้อง ลงทะเบียนและขอรหัสผ่านล่วงหน้า ในระบบออนไลน์ของกองทุนที่ www.studentloan.or.th ก่อน
  2. ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กรมทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริง (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 วัน)
  3. เมื่อสถานศึกษารับผู้กู้ยืมเป็นนักศึกษาแล้ว ผู้กู้ยืมต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan  ดำเนินรายการตามขั้นตอนการกู้ยืมอีกครั้ง