นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้หรือไม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 2 งวด งวดละ 50% สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ยังคงได้รับสิทธิผลชำระ งวดละ 60% และ 40% ตามเดิม