นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือในทุกภาคการศึกษาหรือไม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนช่วยเหลือ ต้องยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือในทุกภาคการศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด