นักศึกษาจะจ่ายค่าเทอมด้วยเงินกองทุนฯ ต้องทำอย่างไร

นักศึกษาที่จะใช้เงินกองทุนฯ ชำระค่าเทอมฯ  ต้องทำขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อยืนยันยอดกู้ที่แผนกทุนการศึกษาตามวัน/เวลา/ที่กำหนดในแต่ละเทอม
  2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จเรียบร้อย ให้ไป Print ใบแจ้งการชำระเงินนักศึกษากองทุนฯ (กค.023) และนำไปจ่ายเงินตามแต่กรณีที่กำหนด
    ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินด้วยเงินกองทุนฯ  Print ใบ กค.023