ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา แตกต่างกันอย่างไร

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง การยกเว้นหรืองดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจำนวนและสัดส่วนที่นักศึกษาได้รับ หมายความว่า ถ้านักศึกษาได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวน ของภาคฤดูร้อน/2562 นักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในกรณีได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจำนวน 10% ของจำนวนเต็มที่นักศึกษาต้องชำระ

ทุนช่วยเหลือการศึกษา หมายถึง การลดค่าเล่าเรียนตามมูลค่าทุนที่นักศึกษาได้รับ เช่น ถ้านักศึกษาได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา 10,000 บาท หมายความว่า นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 10,000 บาท นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเองส่วนต่างหลังหักส่วนลดด้วยตนเอง