ถ้านักศึกษาจองรับวัคซีนกับโรงพยาบาลและต้องจ่ายเงินในการจองฉีดวัคซีนไปแล้ว ควรทำอย่างไร

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักศึกษา โดยอาจเลือกรับวัคซีนกับที่เดิมเพื่อไม่ให้สูญเสียเงินค่าวัคซีน