ถ้าจองที่อื่นไว้ แต่อยากฉีดของที่ม.กรุงเทพ โดยไม่ยกเลิกที่อื่นจะเกิดอะไรขึ้น

นักศึกษาจะไม่สามารถรับวัคซีนของที่ม.กรุงเทพได้ เนื่องจากมีรายชื่อรับวัคซีนที่อื่นแล้ว ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข