จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต้องทำกี่ชั่วโมง

  1. กรณีนักศึกษาไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ ทำจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ 1 กิจกรรมไม่กำหนดชั่วโมง
  2. กรณีนักศึกษาเคยกู้และไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ทำจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชม. ต่อปี