จะได้รับการแจ้งคิวก่อนเข้ารับวัคซีน ล่วงหน้ากี่วันและช่องทางไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยจะแจ้งนักศึกษาทาง SMS และ BU Mail ทันทีที่ได้รับการยืนยันจาก ณ  ศูนย์รับวัคซีน COVID-19  ธรรมศาสตร์  รังสิต ซึ่งนักศึกษาน่าจะได้รับการยืนยันอย่างช้า 12 ชั่วโมงก่อนรับวัคซีน