ขั้นตอนการกู้ยืมต้องทำอย่างไร

  1. นักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e- Studentloan ที่  www.studentloan.or.th  ตามปฏิทินเวลาและขั้นตอนที่กองทุนฯ กำหนด
  2. ดูรายละเอียดในการเตรียมเอกสารการยื่นกู้ยืมฯ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เพิ่มเติม) ที่ https://bulinks.bu.ac.th/scholarship-department-service/