ขอทุนช่วยเหลือไปแล้ว แต่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือต้องทำอย่างไร

นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติทุนช่วยเหลือการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2562 เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลและหลักฐานของนักศึกษาที่ส่งมาแล้ว พบว่า ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประกอบการพิจารณา จึงขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานเพิ่มเติมทางอีเมล scovid19@bu.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอทุนช่วยเหลือฯ