ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามประกาศของรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Admin

26 Jan 2022
1 2 4