ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 16/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

Admin

18 Mar 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 10/2563

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

Admin

4 Mar 2020