แบบฟอร์มขอย้ายคณะหรือภาควิชา

ทบ.111 แบบฟอร์มขอย้ายคณะ/ภาควิชา และ ทบ.112 แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชากรณีย้ายคณะ/เปลี่ยนภาควิชา

ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบยื่นแบบฟอร์ม

         – ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอน

          (1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอย้ายคณะ/ภาควิชา (ทบ.111) และแบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชากรณีย้ายคณะ/เปลี่ยนภาควิชา (ทบ.112) นักศึกษาจะต้องดำเนินการกรอกด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน


**ทบ.112 โปรดกรอกรายวิชาพร้อมเกรดทุกวิชาที่เคยเรียนมาใน Transcript (ยกเว้นวิชาที่ได้ F,W ไม่ต้องกรอก) และสำหรับภาคการศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ ให้ระบุเกรดเป็น “R”**

         (2) สแกนแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเอกสารหลักฐานส่งมาที่ records_service@bu.ac.th

         (3) แผนกทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อมูลและจะตอบกลับผลการตรวจสอบทางอีเมลของนักศึกษา

สอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.