แบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา

ทบ.116 การแจ้งจบหลังกำหนด

ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบยื่นแบบฟอร์ม

         – ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพลาสปอร์ต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอน

          (1) นักศึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา (ทบ.116) นักศึกษาจะต้องดำเนินการกรอกด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน

         (2) แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ https://ursa.bu.ac.th/ เลือก Bank Account Number เพื่อขอเงินค่าประกันความเสียหายคืน

         (3) สแกนแบบฟอร์มทั้งหมดที่กรอกเรียบร้อยในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเอกสารหลักฐานส่งมาที่ records_office@bu.ac.th

         (4) สำนักทะเบียนจะทำการบันทึกการแจ้งจบการศึกษา

         (5) นักศึกษาตรวจสอบผลลการแจ้งจบหลังจากที่นักศึกษาส่งคำร้องของแจ้งจบทางอีเมลแล้ว  3 วันทำการที่ http://ursa2.bu.ac.th/rfg/check.cfm

สอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.