สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 64)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สมัครใหม่และนักศึกษา
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564 (รหัส 1-64-xx-xxxx-x)

1. เป็นผู้สมัครใหม่/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564
2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ กู้ กยศ. กรอ. และต้องการขอผ่อนชำระจะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดังนีั
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564) จ่าย 8,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่  16  สิงหาคม 2564) ใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครไม่ต้องจ่าย
ภาคเรียนที่ 2 ใช้การผ่อน ชำระ 4 งวด ผู้สมัครที่สนใจติดต่อที่ http://financialaids.bu.ac.th/Account/Login

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
            3. นักศึกษา (รหัส 1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
            5. นักศึกษา (รหัส 1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2564

            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/นักศึกษา
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/นักศึกษา
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ
            5. สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ย 5 เทอม) หน้า-หลัง (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
            6. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021) (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
            7. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564)       ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน  2564
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)       ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2564
            3. นักศึกษา (รหัส 1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)   
ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 5 สิงหาคม 2564
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 9 มกราคม 2565
            5. นักศึกษา (รหัส 1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2564      

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
            2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน)
            3. กรณีผู้สมัครใหม่/นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564)

           สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียนณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 กำหนดนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– นักศึกษา (รหัส 1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาและ/หรือผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่าผู้สมัครใหม่/นักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการผ่อนชำระ สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 64)

ประเภทของผู้ขอผ่อนการผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
ภายใน 13 มิถุนายน 2564
(50%)
ภายใน 1 กรกฎาคม 2564
(50%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
ภายใน 31 กรกฎาคม 2564
(20%)
ภายใน 15 สิงหาคม 2564
(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2564
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2564
(20%)
ภายใน 15 สิงหาคม 2564
(50%)
ภายใน 22 กันยายน 2564
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2564
(20%)
นักศึกษา(รหัส1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564
(เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2564
(เปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
ภายใน 1 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
(20%)
ภายใน 15 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
(20%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เริ่มยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ภายใน 31 ธันวาคม 2564
(20%)
ภายใน 9 มกราคม 2565
(30%)
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2565
(30%)
ภายใน 14 มีนาคม 2565
(20%)
ภายใน 9 มกราคม 2565
(50%)
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2565
(30%)
ภายใน 14 มีนาคม 2565
(20%)
นักศึกษา (รหัส 1-64-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2564
เริ่มยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
แบบกลุ่ม
ภายใน 16 พฤศจิกายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
(20%)
ภายใน 9 มกราคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(30%)
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(30%)
ภายใน 14 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(20%)
แบบรายบุคคล
ภายใน 14 ธันวาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
(20%)
ภายใน 9 มกราคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(30%)
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(30%)
ภายใน 14 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(20%)

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม