สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 63)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สมัครใหม่และนักศึกษา
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 (รหัส 1-63-xx-xxxx-x)

1. เป็นผู้สมัครใหม่/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น
3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ กู้ กยศ. กรอ. และต้องการขอผ่อนชำระจะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดังนีั
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) จ่าย 8,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563) ใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครไม่ต้องจ่าย
ภาคเรียนที่ 2 ใช้การผ่อน ชำระ 4 งวด ผู้สมัครที่สนใจติดต่อที่ loan@bu.ac.th

   

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
            3. นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
            5. นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2563

            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/นักศึกษา หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร/นักศึกษา (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/นักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษาไทย)
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษาไทย)
            5. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021)
            6. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เฉพาะกรณีที่นักศึกษามีอายุไม่เกิน 20 ปีและยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ขอผ่อนชำระด้วยตนเอง)   

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)       ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)        ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2563
            3. นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)      ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 10 มกราคม 2564
            5. นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2563       ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน) แจ้งผลทาง BU mail
            3. กรณีผู้สมัครใหม่/นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)

           สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียนณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 กำหนดนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
– นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาและ/หรือผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่าผู้สมัครใหม่/นักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการผ่อนชำระ สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 63)

ประเภทของผู้ขอผ่อนชำระ การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563
(เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
ภายใน 7 กรกฎาคม 2563 (50%) ภายใน 15 กรกฎาคม 2563 (50%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563
(เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ภายใน 16 สิงหาคม 2563 (40%) ภายใน 3 กันยายน 2563 (30%) ภายใน 3 ตุลาคม 2563 (20%) ภายใน 3 พฤศจิกายน 2563 (10%)
นักศึกษา(รหัส1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563
(เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2563
(เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ภายใน 6 สิงหาคม 2563 (40%) ภายใน 16 กันยายน 2563 (30%) ภายใน 16 ตุลาคม 2563 (20%) ภายใน 16 พฤศจิกายน 2563 (10%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
เริ่มยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ภายใน 10 มกราคม 2564 (40%) ภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2564 (30%) ภายใน 3 มีนาคม 2564 (20%) ภายใน 3 เมษายน 2564 (10%)
นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุกกลุ่ม) และ
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2563 เริ่มยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ภายใน 14 ธันวาคม 2563 (40%) ภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2564 (30%) ภายใน 3 มีนาคม 2564 (20%) ภายใน 3 เมษายน 2564 (10%)

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม