สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาปัจจุบัน)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้า)

            1. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้า
            2. เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น และไม่มีหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย
            3. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
            4. นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. และ กรอ. สามารถขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ส่วนต่างหลังจากชำระด้วยเงิน กยศ. หรือ กรอ.) ได้ในภาคฤดูร้อน/2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2563
            5. เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ ทุนช่วยเหลือการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา/สำเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษา (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (กรณีนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษาไทย)
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษาไทย)
            5. สำเนาใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018)
            6. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เฉพาะกรณีที่นักศึกษามีอายุไม่เกิน 20 ปีและยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ขอผ่อนชำระด้วยตนเอง)

              ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2562            ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 27 พฤษภาคม 2563 

              ภาคการศึกษาที่ 1/ 2563                  ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

              ภาคการศึกษาที่ 2/ 2563                  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 8 ธันวาคม 2563

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน) แจ้งผลทาง BU mail
            3. กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2562

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 2/2563

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ นักศึกษาและผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประเภทของผู้ขอผ่อนชำระการผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
ภาคฤดูร้อน/2562ภายใน 4 มิถุนายน 2563 (50%)ภายใน 15 กรกฎาคม 2563 (50%)
1/2563ภายใน 9 กรกฎาคม 2563 (40%)
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแบบกลุ่ม)
ภายใน 20 สิงหาคม 2563 (40%)
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล)
ภายใน 3 กันยายน 2563 (30%)ภายใน 3 ตุลาคม 2563 (20%)ภายใน 3 พฤศจิกายน 2563 (10%)
2/2563 ยื่นคำร้องภายใน 10 พฤศจิกายน 2563 (40%)
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแบบกลุ่ม)
ภายใน 14 ธันวาคม 2563 (40%)
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล)
ภายใน 3 กุมภาพันธ์ 2564 (30%)ภายใน 3 มีนาคม 2564 (20%)ภายใน 3 เมษายน 2564 (10%)

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม