สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ผู้สมัครใหม่)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สมัครใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2563

            1. เป็นผู้สมัครใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563
            2. เป็นผู้สมัครใหม่ที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น
         

            1. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021) 

ภาคการศึกษาที่ 1/ 2563                ตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม 2563
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2563               ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2564

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน) แจ้งผลทาง BU mail
            3. กรณีผู้สมัครใหม่/นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่  2/2563

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 3 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 4 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ นักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการผ่อนชำระ สำหรับผู้สมัครใหม่ หรือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563

ประเภทของผู้ขอผ่อนชำระการผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
1/2563 (ผู้สมัครใหม่)ภายใน 22 สิงหาคม 2563 (40%)ภายใน 16 กันยายน 2563 (30%)ภายใน 16 ตุลาคม 2563 (20%)ภายใน 16 พฤศจิกายน 2563 (10%)
2/2563 (นักศึกษารุ่นเข้า
ภาคเรียนที่ 1/2563) ยื่นคำร้อง
ภายใน 14 ธันวาคม 2563 (40%)ภายใน 6 มีนาคม 2564 (30%)ภายใน 6 เมษายน 2564 (20%)ภายใน 6 พฤษภาคม 2564 (10%)
2/2563 (ผู้สมัครใหม่) ยื่นคำร้องภายใน 30 มกราคม 2564 (40%)ภายใน 6 มีนาคม 2564 (30%)ภายใน 6 เมษายน 2564 (20%)ภายใน 6 พฤษภาคม 2564 (10%)

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม