โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมีการกระจายไปในหลายพื้นที่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของนักศึกษาและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในด้านค่ารักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยการจัดทำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษากรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            วัตถุประสงค์ของโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษากรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มีขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลภายใต้วงเงิน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่มหาวิทยากำหนดเท่านั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้รับผิดชอบในผลการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และไม่รับผิดชอบในกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

           การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษากรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

               (1)  ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่เกินจากส่วนที่รัฐบาลดูแลผู้ป่วยตามนโยบายของรัฐบาลและตามสิทธิของผู้ป่วย/เกินจากสิทธิตามสัญญาประกันสุขภาพส่วนตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 3,000 บาท (กรณีนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพส่วนตัวของนักศึกษา โดยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 3,000 บาท)

               (2)  ค่ารักษาพยาบาลกรณีนักศึกษามีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกินจากส่วนที่รัฐบาลดูแลผู้ป่วยตามนโยบายของรัฐบาลและตามสิทธิของผู้ป่วย/เกินจากสิทธิตามสัญญาประกันสุขภาพส่วนตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 10,000 บาท (กรณีนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกินจากประกันส่วนตัวของนักศึกษา โดยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 10,000 บาท)

               (3)  กรณีนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจะให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองหรือทายาทโดยธรรมของนักศึกษาจำนวน 10,000 บาท 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ จะเป็นผู้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอยู่ภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงิน ระยะเวลาในการสิ้นสุดโครงการ ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนดุลพินิจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

(หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ออกประกาศไปจนถึงวันที่รัฐบาลมีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น)

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           การขอรับความช่วยเหลือจากทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปดังนี้

           กรณีที่นักศึกษาสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนทุกแห่ง นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่ถ้าหากผลตรวจออกมาว่านักศึกษาติดเชื้อ นักศึกษาสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ซึ่งเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาลส่วนอื่นแล้วต้องไม่เกินวงเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน ข้อ (1) – (3)

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับการพิจารณาตามโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

               (1)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)      

               – นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

               – นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนรักษาสถานภาพ (เนื่องจากลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ครบจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรระบุแล้ว) ในภาคการศึกษาที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

               (2)  เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยมีผลการตรวจยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ออกประกาศไปจนถึงวันที่รัฐบาลมีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

               (3)  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย และปฏิบัติตัวตามข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถูกลงโทษทุจริตการวัดผลการศึกษาตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

               (4)  ไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข หรือข้อกำหนดซึ่งออกตามความพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งของรัฐและของมหาวิทยาลัย

                (5)  ไม่เป็นนักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย

การยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับการพิจารณาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

           นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้อง (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ bulinks.bu.ac.th) และส่งคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารเบื้องต้นได้ที่ scovid19@bu.ac.th สำหรับต้นฉบับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ลงในใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับการพิจารณาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

           ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่รัฐบาลมีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

           ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ ให้ถือเป็นที่สุด   

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอรับการพิจารณาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

                (1)  สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                (2)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                (4)  แฟ้มประวัติการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน (ถ้ามี)

                (5)  ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ (โดยแพทย์ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19))

                (6)  ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

                (7)  ต้นฉบับหนังสือรับรองผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                (8)  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้อุปการะนักศึกษา หรือของนักศึกษา (กรณีนักศึกษาอุปการะตนเอง)

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.