กองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับกองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

  • นักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาที่ 3/2563 เนื่องจากลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ครบจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรระบุแล้ว

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • กรณีนักศึกษาเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ตามที่ ศบค.กำหนด กล่าวคือ มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตามประกาศของ ศบค. หรือมีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)หรือมีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล
  • กรณีนักศึกษาไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง แต่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถไปตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ : กรณีที่ผลตรวจออกมาว่านักศึกษาติดเชื้อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไม่สามารถนำมาเบิกจากกองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ ได้ เนื่องจากไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีนักศึกษาติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกินจากส่วนที่รัฐบาลดูแลผู้ป่วย มหาวิทยาลัยจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีนักศึกษามีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกินจากส่วนที่รัฐบาลดูแลผู้ป่วย มหาวิทยาลัยจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 50,000 บาท
  • กรณีนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจะให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองหรือทายาทโดยธรรมของนักศึกษาจำนวน 50,000 บาท  

หมายเหตุ :

     1) กองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

     2) กรณีที่นักศึกษาติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะไม่สามารถขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนได้

     3) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นคำร้องเพื่อขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฯ

  • นักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และยื่นคำร้องเพื่อขอเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในภายหลัง โดยมีเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมคำร้อง ดังนี้

               1) แบบฟอร์มคำร้องขอเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนฯ (โหลดได้ที่ bulinks.bu.ac.th)

               2) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน (Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

               3) ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

               4) ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ (โดยแพทย์ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

               5) ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

               6) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา

  • นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ที่ แผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ลงในใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล bu1stop@bu.ac.th หรือ Line : BU Care