ประกันภัยคุ้มครอง COVID-19

ประกันภัยคุ้มครอง COVID-19 ทิพยประกันภัย
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประเภทการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบกลุ่ม โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จากบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อตกลงคุ้มครอง   (Coverage)จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา100,000/ คน / ปี
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา10,000/ คน / ปี

หมายเหตุ : ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ของบริษัทประกันภัย

นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประกันภัย

– นักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เนื่องจากลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ครบจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรระบุแล้ว

การเข้ารับสิทธิ์ประกันภัยคุ้มครอง COVID-19

**ดาวน์โหลด แอพลิเคชั่น TIP Insure
(ใส่ชื่อ-นามสกุล + เลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง)

  

การเข้ารับการรักษา

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

– เข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาให้ตามจริงโดยไม่เกินวงเงินในกรมธรรม์
– แสดงบัตรประกันสุขภาพผ่านแอพพลิเคชัน TIP Insure ร่วมกับ บัตรประชาชน/Passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ณ สถานพยาบาลในเครือทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

หมายเหตุ : สำหรับกรณีผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ โดยใช้ระบบ Fax Claim และหากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิความคุ้มครองทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บทันที

กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเครือของทิพยประกันภัย

– นักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และทำเรื่องเคลมกับบริษัทประกันในภายหลังโดยใช้เอกสารดังนี้

               1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (โหลดได้ที่ https://www.dhipaya.co.th/)
               2) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
               3) ประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
               4) ใบรายงานแพทย์ (โดยแพทย์ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นอาการติดเชื้อ COVID-19) ตามแบบฟอร์มของบริษัท (A02) (โหลดได้ที่ https://www.dhipaya.co.th/)
               5) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
               6) ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

การเคลมประกัน COVID-19

             กรณีเคลมผ่านมหาวิทยาลัย               
             ส่งเอกสารหลักฐานในการเคลมทางไปรษณีย์ ถึง
             ห้องพยาบาล อาคาร A6
             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

             กรณีนักศึกษาส่งเคลมประกันด้วยตนเอง               
             ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ ถึง
             ฝ่ายสินไหมสุขภาพ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

รายละเอียดการคุ้มครอง

1. นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 1 เมษายน 2564
2. กรมธรรมน์นี้ไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2563
3. นักศึกษาต้องได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้
4. หากมีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย 100,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.02-239-2200 หรือติดต่อ Call Center 1736
– มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุณาติดต่อได้ที่ 02-407-3888 ต่อ 2555 หรือ Line @bu1stop