การสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)

เนื่องจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารยังไม่ได้กำหนดวันรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหารกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อมีกำหนดวันรับสมัครจะแจ้งให้ทราบค่ะ

สอบถามการสมัครเรียนรักษาดินแดนได้ที่แผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา A6 ชั้น 1 หรือ โทร 02-4073888 ต่อ 2576

การเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่ หรือ ต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจำการ และ แต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี

คุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

1. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์

3. สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียนที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ

4. สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 10. ขึ้นไป

5. ไม่เป็นโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้

6. มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

อายุ (ปี)/บริบูรณ์ชายหญิง
ขนาดรอบตัว (อก)น้ำหนัก (กก.)ความสูง (ซม.)น้ำหนัก (กก.)ความสูง (ซม.)
หายใจเข้า (ซม.)หายใจออก (ซม.)
1575724215441148
1676734415642149
1777744615843150
1878754816044151
19 ถึง 2279764916145152

ทั้งนี้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑ์ดังนี้ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร และหญิงต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย(BMI) = น้ำหนักตัว(กก.) ÷ ส่วนสูง (ม.2)

1. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท

2. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

1. สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

2. ผู้สมัครเป็น นศท. (ชาย หญิง) ชั้นปีที่ 1 ใหม่ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

การทดสอบชายหญิงคะแนน
จำนวน/ระยะทางภายในเวลาจำนวน/ระยะทางภายในเวลา
ดันพื้น22 ครั้ง2 นาที15 ครั้ง2 นาที100
ลุก – นั่ง34 ครั้ง2 นาที25 ครั้ง2 นาที100
วิ่ง800 เมตร3 นาที 15 วินาที800 เมตร4 นาที100

3. ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

4. การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร

         4.1 นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ให้ไว้ทรงผมรองทรงสูงความยาวด้านบนไม่เกิน 5 ซม.

         4.2 นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 4 ถึง ชั้นปีที่ 5 ให้ไว้ทรงผมรองทรงสูงความยาวด้านบนไม่เกิน 7 ซม.

         4.3 การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหารหญิง หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ห้ามถักเปีย, ทรงหางม้า ผมม้าปรกหน้า หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม และห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือ สีผมผิดธรรมชาติ

หลักฐานการสมัครเข้าเป็น นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

1. ใบสมัครเป็น นศท.(แบบ รด.1) รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันที่นำหลักฐานมาสมัครเรียน รด.

2. รูปถ่ายสีขนาด 3 × 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 2 รูป

3. หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ถ่ายจากต้นฉบับจริง

4. ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ปริญญา ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือ หน่วยตรวจโรคทหาร หรือ สถานพยาบาลเอกชน

5. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย)

6. สำเนา สด.35  จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์)

7. ค่าบำรุง และ ทำบัตรประจำตัว จำนวน 680 บาท

การโอนย้ายเรียนรักษาดินแดนจากสถานศึกษาเดิม

1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย ชั้นปีที่ 1-3)

3. รูปถ่ายสีขนาด 3 × 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป

4. ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาหทาร (แบบ รด.2) รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันที่นำหลักฐานมาสมัครเรียน รด.

5. ค่าบำรุง จำนวน 650 บาท (เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3)

การเรียนรักษาดินแดน

         ปี 1 – ปี 3       เรียนวันเสาร์

         ปี 4 – ปี 5       เรียนวันอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.