การสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)

เนื่องจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารยังไม่ได้กำหนดวันรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหารกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อมีกำหนดวันรับสมัครจะแจ้งให้ทราบค่ะ

สอบถามการสมัครเรียนรักษาดินแดนได้ที่แผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา A6 ชั้น 1 หรือ โทร 02-4073888 ต่อ 2576

การเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่ หรือ ต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจำการ และ แต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี

คุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

1. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์

3. สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียนที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ

4. สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 10. ขึ้นไป

5. ไม่เป็นโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้

6. มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

อายุ (ปี)/บริบูรณ์ ชาย หญิง
ขนาดรอบตัว (อก) น้ำหนัก (กก.) ความสูง (ซม.) น้ำหนัก (กก.) ความสูง (ซม.)
หายใจเข้า (ซม.) หายใจออก (ซม.)
15 75 72 42 154 41 148
16 76 73 44 156 42 149
17 77 74 46 158 43 150
18 78 75 48 160 44 151
19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152

ทั้งนี้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑ์ดังนี้ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร และหญิงต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย(BMI) = น้ำหนักตัว(กก.) ÷ ส่วนสูง (ม.2)

1. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท

2. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

1. สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

2. ผู้สมัครเป็น นศท. (ชาย หญิง) ชั้นปีที่ 1 ใหม่ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

การทดสอบ ชาย หญิง คะแนน
จำนวน/ระยะทาง ภายในเวลา จำนวน/ระยะทาง ภายในเวลา
ดันพื้น 22 ครั้ง 2 นาที 15 ครั้ง 2 นาที 100
ลุก – นั่ง 34 ครั้ง 2 นาที 25 ครั้ง 2 นาที 100
วิ่ง 800 เมตร 3 นาที 15 วินาที 800 เมตร 4 นาที 100

3. ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

4. การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร

         4.1 นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ให้ไว้ทรงผมรองทรงสูงความยาวด้านบนไม่เกิน 5 ซม.

         4.2 นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 4 ถึง ชั้นปีที่ 5 ให้ไว้ทรงผมรองทรงสูงความยาวด้านบนไม่เกิน 7 ซม.

         4.3 การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหารหญิง หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ห้ามถักเปีย, ทรงหางม้า ผมม้าปรกหน้า หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม และห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือ สีผมผิดธรรมชาติ

หลักฐานการสมัครเข้าเป็น นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

1. ใบสมัครเป็น นศท.(แบบ รด.1) รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันที่นำหลักฐานมาสมัครเรียน รด.

2. รูปถ่ายสีขนาด 3 × 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 2 รูป

3. หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ถ่ายจากต้นฉบับจริง

4. ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ปริญญา ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือ หน่วยตรวจโรคทหาร หรือ สถานพยาบาลเอกชน

5. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย)

6. สำเนา สด.35  จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์)

7. ค่าบำรุง และ ทำบัตรประจำตัว จำนวน 680 บาท

การโอนย้ายเรียนรักษาดินแดนจากสถานศึกษาเดิม

1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท.ชาย ชั้นปีที่ 1-3)

3. รูปถ่ายสีขนาด 3 × 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป

4. ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาหทาร (แบบ รด.2) รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันที่นำหลักฐานมาสมัครเรียน รด.

5. ค่าบำรุง จำนวน 650 บาท (เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3)

การเรียนรักษาดินแดน

         ปี 1 – ปี 3       เรียนวันเสาร์

         ปี 4 – ปี 5       เรียนวันอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.