ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(Main Campus และ City Campus)
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus และ City Campus)
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

Admin

21 Oct 2020